Noi oportunităţi de a atrage investitorii străini

Noi oportunităţi de a atrage investitorii străini

12 January 2018

Statul crează noi oportuninăţi pentru a a trage investitorii străini.

Pe 6 octombrie 2017, Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin investiţii a fost publicat în Monitorul Oficial.

Acest regulament prevede dobândirea de vize pentru cetăţenii străini care vor contribui cu cel puţin 100 000 EUR la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă, sau o investiţie de cel puţin 250 000 EUR în unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, şi anume:

 • dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
 • dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

Pentru a beneficia de această oportunitate, cetăţenii străini trebuie să întrunească condiţiile de bună reputaţie economică şi financiară şi să nu prezinte pericol sau risc pentru ordinea publică şi securitatea statului. Aceasta include absenţa antecedentelor penale, pentru comiterea faptelor de spălare a banilor, finanțarea terorismului, muncă forțată, încălcarea regulilor de protecție a muncii,  încălcarea regulilor de creditare, falsificarea și contrafacerea produselor, contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale, transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor şi se răsfrânge atât asupra cetăţeanului străin cât şi a membrilor familiei acestuia.

Actele necesare pentru obţinerea cetăţenie prin programul de investiţii în Republica Moldova:

 1. copia actului de identitate al apatridului sau a pașaportului cetățeanului străin;
 2. copia actelor de constituire a persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător în care cetățeanul străin este membru, asociat ori acționar sau copia actelor de înregistrare a cetățeanului străin în calitate de întreprinzător individual;
 3. actele care confirmă profitul obținut în calitate de asociat al societăților comerciale în ultimii 5 ani și veniturile obținute în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani;
 4. actele care confirmă genurile de activitate și de antreprenoriat în care au investit sau au desfășurat activitate de întreprinzător în ultimii 5 ani;
 5. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali sau din oricare alt registru similar în statul de înregistrare al persoanei juridice, în privința persoanei juridice și întreprinzătorului individual indicați la subpunctul 2);
 6. certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat al cetățeanului străin sau apatridului ori al societăților comerciale în care acesta, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținerea acestora sînt membri, asociați sau acționari;
 7. certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat a cărui cetățenie o deține și la bugetul local de orice nivel de la ultimul său domiciliu, atît al persoanei, cît și al societăților comerciale în care are calitatea de membru, asociat sau acționar;
 8. autobiografia cetățeanului străin sau apatridului, a membrilor familiei și a persoanelor aflate la întreținerea acestora care au o vîrstă mai mare de 12 ani;
 9. certificatele de cazier judiciar de la ultimul domiciliu al cetăţeanului străin sau apatridului și al persoanelor indicate la punctul 6 subpunctul 2) și o declarație pe propria răspundere privind lipsa condamnării și a antecedentelor penale din alte țări, inclusiv cele stinse, ale cetățeanului străin sau apatridului, ale membrilor familiei și ale persoanelor aflate la întreținerea acestora;
 10. declarația pe propria răspundere că mijloacele financiare investite nu provin din surse ilegale și îi aparțin, cetățeanul străin sau apatridul fiind beneficiarul efectiv al acestora;
 11. documentele primare și alte informații necesare în vederea confirmării originii și a surselor legale ale mijloacelor financiare investite;
 12. actele prevăzute la articolul 36 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000; 
 13. dovada vărsării contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau dovada vărsării acesteia într-un cont tip ESCROW la contul bancar al cetățeanului străin sau apatridului, procurării și deținerii în proprietate a unui sau a mai multe bunuri imobile, procurării și menținerii în proprietate a valorilor mobiliare de stat, în condițiile prezentului Regulament, sau, după caz, antecontractul privind procurarea bunului (bunurilor) imobil(e) ori a valorilor mobiliare de stat cu vărsarea valorii sumei de achiziție într-un cont bancar de tip ESCROW al vînzătorului, deținut în una dintre băncile din Republica Moldova.

Dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova se depune la Comisie în limba de stat, personal, printr-un reprezentant împuternicit prin procură, în modul stabilit de legislație sau în bază de mandat, de o companie acreditată, conform Regulamentului aprobat de Comisie.

Amintim că, modificările la Legea cetățeniei Republicii Moldova, care vizează acordarea cetățeniei prin investiții, au intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.

Адрес: ул. Aлексей Матеевичи 65, Кишинев, Республика Молдова
Тел:+373 22 27 36 54 Факс: +373 22 22 43 10